Privacy en Cookie Statement
Nathalie de Ridder

Nathalie de Ridder, praktijk voor psychosomatische fysiotherapie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, heeft Nathalie de Ridder persoonlijke gegevens nodig om de dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen, waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe we deze gebruiken en opslaan en met wie wij deze informatie kunnen delen.

Nathalie de Ridder houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Voorletters
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Polisnummer Zorgverzekeraar en evt. Aanvullende verzekering
 • Legitimatiegegevens

Waarom bepaalde informatie verzameld wordt

U persoonsgegevens worden door Nathalie de Ridder verzameld voor de volgende doelen:

 • Het leveren van een psychosomatische fysiotherapie behandeling volgens de wettelijke voorwaarden.
 • Het kunnen controleren en identificeren van de cliënt/patiënt (legitimatieplicht).
 • Voor overleg met, of verslag aan uw huisarts/verwijzer en/of overige zorgverleners buiten de praktijk (alleen na uw toestemming).
 • Communicatie i.v.m. letselschade (na u schriftelijke toestemming).
 • U te informeren over wijzigingen in onze diensten en/of producten.
 • Opstellen en uitvoeren van het voor u op maat gemaakte behandelplan.
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is, bijvoorbeeld voor een afspraak te maken of verzetten
 • Voor financiële administratie en overige administratie
 • Voor COV-check via VECOZO (Veilige Communicatie in de Zorg).

Uw bezoek aan onze website

Nathalie de Ridder gebruikt geen cookies om u internet gedrag te herleiden. Wij slaan u browsergedrag niet op. Wij verkopen u gegevens niet aan derden.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Nathalie de Ridder zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn volgens de wettelijke bewaartermijnen: 15 jaar (medische gegevens), 7 jaar (financiële administratie). Na deze termijnen kunnen respectievelijk de medische en de financiële gegevens vernietigd worden. Op uw verzoek kunt u uw eigen gegevens ook eerder laten verwijderen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.
 • Het verzorgen van uitnodigingen voor deelname aan enquêtes.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Nathalie de Ridder van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van  ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens neem dan contact op met Nathalie de Ridder, psychosomatische fysiotherapie. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt daarom altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Nathalie de Ridder, psychosomatische fysiotherapie is verantwoordelijk voor het verwerken van u persoonsgegevens. Indien er vragen zijn ontstaan na het doornemen van deze privacy verklaring neem dan contact op met Nathalie de Ridder, psychosomatische fysiotherapie via [email protected] of +31 (0)6 42887335.